Οι επισκέπτες μας

0 0 6 6 8 9

Περιγραφή Έργου

Το ERMAT είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των άτυπων φροντιστών και των επαγγελματιών φροντιστών/επαγγελματιών υγείας, σχετικά με την εφαρμογή Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Το ERMAT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+: Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Αρ. σύμβασης 2019-1-RO-01-KA204-063947